Księgowość małych firm będzie uproszczona

Księgowość przeznaczone dla małych firm biorąc pod uwagę przyjęcie nowelizacji ustawy o rachunkowości uchwalonej Sejm. Określa ona, że firmy lub organizacje pozarządowe mające wpływy na kwotę mniejszą niż 100 tysięcy złotych mogą skorzystać z uproszczeń prowadząc rachunkowość. Poprawka ta dotyczy również opracowywania ograniczonych sprawozdań finansowych przez małe firmy. Mówi się również na temat zlikwidowania obowiązku publikowania raportów dotyczących finansów w Monitorze Spółdzielczym.

 

Sejm wyraził się większością głosów za poprawkami dotyczącymi nowelizacji ustawy mającej uprosić księgowość w małych firmach. Dokładniej mówiąc jest to rozporządzenie, które aktualizuje ustawę o rachunkowości i ma dostosować ją do polskich przepisów związanych regulacjami UE oraz w celu ułatwienia księgowości. Dotyczy się to małych firm, a także organizacji pozarządowych posiadających przychody poniżej 100 tys. złotych w okresie 12 miesięcy oraz mogących skorzystać z ułatwień w zakresie rachunkowości.

 

Sprawozdania finansowe dotyczą także nowelizacji 30 poprawek, które stanowią niewielkie znaczenie. Jedna z nich mówi o danych, które nie mają obowiązku zawarcia ich w sprawozdaniach małych firm. Oprócz tego mała jednostka nie ma konieczności wyjawiania w swojej działalności wyznaczników niefinansowych czy informacji z zakresu środowiska naturalnego bądź zatrudnienia oraz określać je w raportach.

 

Oprócz tego ustawa określa podlegające jej organizacje pozarządowe mogące generować przychody z nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej, sprzedaży towarów i usług, najmu czy dzierżawy majątku, odsetek z kont bankowych lub w SKOK-ach, lokat terminowych czy innych opcji oszczędzania.

 

Następna kwestia to skrócone sprawozdania finansowe. Będą one zawierały jedynie prosty bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje z ograniczoną ilością danych. Ponadto zwolnione zostaną ze sprawozdań firmy pod warunkiem, że niektóre informacje objęte dotychczasowym zakresem zostaną przez małe jednostki udostępnione w formie informacji dodatkowej. Oprócz tego małe firmy mają zostać zwolnione z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych.

 

Inna część ustawy mówi o zniesieniu obowiązku publikacji sprawozdań w Monitorze Spółdzielczym, jednak trzeba będzie je składać z innymi wymaganiami wnioskami w KRS. Istnieje mowa o uproszczeniach w ewidencji przychodów i kosztów zamiast ksiąg rachunkowych przez niektóre małe organizacje pozarządowe.

 

Ostatnia informacja dotyczy małych firm, które mogą być spółkami akcyjnymi, spółkami z o.o. i osobowymi tworzonymi przez spółki komandytowo-akcyjne oraz te ostatnie spółki. Wszystkie z nich muszą, co najmniej spełnić 2 z 3 warunków. Suma bilansów z całego roku obrotowego lub poprzedzającego nowy rok nie może przewyższyć 4 mln euro, czyli około 17 mln złotych. Jeśli chodzi o przychody netto ze sprzedaży towarów bądź produktów nie mogą przeważyć 8 mln euro, czyli 34 mln polskich złotych. Inną kwestią jest maksymalne zatrudnienie 50 osób.

 

Ostatnie zagadnienie dotyczy uproszczeń, z których będą mogły skorzystać osoby fizyczne lub dotyczące ich określone spółki. Wszystkie rodzaje sprecyzowane są w art. 2 ust. 2 dotyczącym ustawy o rachunkowości. Bilans mówi, że z nowych zasad może skorzystać ponad 40 tys. jednostek oraz zredukować nawet koszty do 61 mln złotych. Jest to więc suma dość duża.Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek problemów zawsze możesz się zwrócić po poradę do specjalisty. Na rynku jest obecnych wiele biur księgowych, które pomogą Ci prowadzić księgowość Twojej firmy. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że dokumentacja będzie prowadzona prawidłowo.

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.