Skutki ogłoszenia upadłości dla dłużnika

Jeśli została ogłoszona została upadłość, które obejmuje likwidację majątku upadłego pojawia się obowiązek wskazania syndykowi całego majątku. Powinny być także przekazane dokumenty, które dotyczą całej działalności, majątku i rozliczeń. Oczywiście przedstawione musza być wszystkie księgi rachunkowe oraz ewidencje, które prowadzone są dla celów podatkowych. Wykonanie obowiązku powinno być przedstawione w formie pisemnej i następnie złożone sędziemu - komisarzowi. Upadły jest zobowiązany również do tego, by udzielać sędziemu i syndykowi wszystkich informacji, które będą dotyczyć jego majątku.

Sędzia może także postanowić, że upadły, który jest osobą fizyczną nie może opuszczać terytorium Polski bez odpowiedniej zgody. Gdy ogłasza się upadłość z możliwością zawierania układu a sąd nie nakłada na stronę tego postępowania żadnych obowiązków, upadły będzie zobowiązany do tego, by udzielać sędziemu-komisarzowi i nadzorcy sądowemu wszystkich istotnych wyjaśnień, które będą się odnosić do tego majątku, który jest objęty postępowaniem jak i też musi umożliwić nadzorcy sądowemu zapoznanie się z przedsiębiorstwem upadającym oraz z księgami rachunkowymi tego przedsiębiorstwa. W sytuacji, w której upadły się ukrywa, albo ukrywa swój majątek a wydane jest już postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku sędzia może zastosować odpowiednie elementy przymusu, które określone zostały w Kodeksie postępowania cywilnego związane z egzekucją świadczeń niepieniężnych. Sędzia może także stosować środki przymusu w stosunku do takiego upadłego, który stara się uchybiać swoim obowiązkom, albo gdy już jest ogłoszona upadłość próbuje dokonywać czynów, które mają na celu ukrywanie jakichś części majątku można go obciążyć zobowiązaniami pozornymi albo istnieje także możliwość utrudnienia, jeśli chodzi o ustalenie składu masy upadłościowej. Ogłoszenie upadłości wpływa również na sprawy majątkowe upadłego, które wiążą się z małżeństwem oraz spadkobraniem. Dlatego z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje rozdzielność majątkowa. Gdy małżonkowie byli we wspólności to ich wspólny majątek będzie wchodził również do masy upadłości i podział nie będzie tutaj dopuszczalny. Małżonek upadłego będzie mógł jedynie dochodzić w ramach postępowania upadłościowego jakichś należności na własną korzyść z tego, że ma udział w majątku wspólnym. Należy taką wierzytelność zgłosić sędziemu komisarzowi. Majątek wspólny jak się domniemywa powstał w okresie prowadzenia przedsiębiorstwa i był nabyty również ze środków jakie były zarobkami tego przedsiębiorstwa. W ramach masy upadłościowej nie znajdują się przedmioty, które służyć małżonkowi jedynie do prowadzenia jego działalności gospodarczej, nawet jeśli są objęte majątkową wspólnością małżeńską. Wyjątkiem będą przedmioty majątkowe, które są nabyte w ciągu ostatnich dwóch lat przed złożeniem wniosku o upadłość. Dziedziczenie majątku upadłego również może się okazać niemożliwe.

W sytuacji, w której do spadku pozostaje powołany upadły to spadek także będzie się zawierał w masie upadłości. W tej sytuacji syndyk nie musi w ogóle składać żadnego oświadczenia o tym, że przyjmuje spadek i z góry domniemywa się, że spadek jest przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. Jeżeli otwarcie następuje przed ogłoszeniem upadłości a nie upłynął jeszcze termin do złożenia oświadczenia spadek również będzie uważany za przyjęty bezpośrednio z dobrodziejstwem inwentarza.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.