Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych przy przekształceniu spółki

Zmiany w aspekcie ksiąg rozrachunkowych dotyczą generalnie uproszczonych zmian zawartych Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Została ona również zaktualizowana zgodnie z Dz. U. 2015 poz. 4 dotyczącym Ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z tym zmiany dotyczą czynników, które mogą spowodować zamknięcie, a także otwarcie ksiąg rachunkowych. Zamknięcie ksiąg rachunkowych następuję w dniu, którym który opiera się na zmienionej formie prawnej, czyli artykule 12 ustępie 2, dokładniej punktu 3 w ustawie o rachunkowości. Jeżeli chodzi natomiast o otwarcie ksiąg finansowych na dzień zmian formy prawnej to szczegółowe informacje na temat tej czynności zawarte są w art. 12 ust. 1 pkt 3 również w ustawie o rachunkowości. Konkretniej mówiąc zlikwidowanie ksiąg rachunkowych przeprowadzone jest w przeciągu 3 miesięcy, a otwieranie następuje w 15 dniach wszystkie od rozpoczęcia tych zajść. Należy podkreślić również, że przekształcenia te są dokonywane w dniu wpisu w sądzie.

 

Oprócz tego ustawa określa czynności niezbędne przed procedur niezbędnych przed dokonaniem analizy finansowej. Mówi o tym art. 45 ust. 1. Chodzi o wszelkiego rodzaju reguły wyceny aktywów oraz pasywów i dodatkowo ustaleń dotyczących wyników finansowych, jakie zostały zaakceptowane przez jednostkę w polityce finansów. Zakres tego rodzaju polityki określa rozdziału 4 ustawy o rachunkowości. Oznacza to 4 główne rodzaje czynności. Pierwsza z nich to wyceny aktywów i pasywów określonych w art. 28 ust. 1 zakładają, że wznawia działalność, a poprzedni podmiot skończył. Jeżeli chodzi tą drugą czynność prawa i obowiązki z tym związane są inne niż te regulowane w artykule 2 ustawy o rachunkowości. Drugie z nich odnoszą się do ukazania rezultatów finansowych biorąc pod uwagę skutki wyceny i odroczony podatek dochodowy. Trzeci rodzaj czynności dotyczy wykonania bilansu, rachunków zysków i strat oraz innych informacji niezwiązanych z rocznymi sprawozdaniami finansowymi, które nie mogą zawierać rachunku przepływów pieniężnych czy porównania zmian w kapitale własnym. Dodatkowo nie podlegają one badaniu przez biegłego audytora. Ostatnia kwestia dotyczy składania podpisów przez członków organów zasiadających w zarządzie i osobom, którym przekazano sprawowanie pieczy nad księgami rachunkowymi.

 

Jeśli chodzi od dzień zamknięcia lub otwarcia ksiąg finansowych gdzie nie jest konieczna inwentaryzacja, ponieważ nie są likwidowane czy zamykane, ale kontynuowane przez inny rodzaj spółki. Taki remanent muszą w stanie realizować jedynie jednostki nieprowadzące nigdy ksiąg finansowych lub te po zmianie ich w spółki cywilne czy jawne. Oprócz tego dotyczy się to także osób fizycznych, których wyłączny udział przewyższyły kwoty 1 200 000 euro przychodów określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2.

 

Oprócz tych wszystkich kwestii, które zostały w odpisane w poprzednich akapitach zmiany dotyczą również m.in. wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego spółdzielni przekształconych w spółki z o.o., uwag na temat odroczonych podatków dochodowych, nowo przekształconych podmiotów, przychodów z tytułu dywidendy, podatków dochodowych CIT od osób prawnych lub przedsiębiorstw, uproszczeń w zmianie spółki osobowej oraz cywilnej na inny rodzaj spółki, także jawnych na akcyjnych, aktywów i pasywów związanych z maszynami, budynkami oraz wyposażeniem lub innym środkami trwałymi czy wartościami mające charakter niematerialny. Takie zasady obowiązują obecnie.

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.