Jak ogłosić upadłość firmy?

Tematyka związana z ogłaszaniem upadłości firm to tak naprawdę zagadnienie, którym warto się zainteresować ponieważ problemy finansowe zawsze mogą dotknąć prowadzonej działalności gospodarczej i dlatego warto wiedzieć jak z takimi problemami skutecznie sobie poradzić. Różne zobowiązania mogą mieć różną podstawę, ale co zrobić gdy płynność finansowa będzie już utracona w stopniu całkowitym? Kto może ogłosić upadłość firmy?

Do ogłoszenia upadłości trzeba spełniać warunki jakie Kodeks Cywilny stawia przedsiębiorcom. Nie będą więc mogli ogłosić upadłości ci, którzy prowadzą spółkę cywilną ponieważ nie ma ona osobowości prawnej oraz nie ma zdolności prawnej. Dodatkowo, aby ogłosić upadłość firmy trzeba również spełnić dwa dodatkowe warunki: - trzeba prowadzić działalność gospodarczą, która będzie oznaczać w praktyce działalność produkcyjną, usługową bądź handlową, która prowadzona jest w celach zarobkowych - działalność gospodarcza powinna być prowadzona we własnym imieniu. Podstawy ogłoszenia upadłości Podstawową przyczyną ogłaszania upadłości będzie niewypłacalność a więc sytuacja, w której podmiot nie wykonuje wymagalnych zobowiązań finansowych. W przypadku gdy chodzi o podmiot, który jest osobą prawną bądź też jednostką, która nie ma osobowości prawnej ale prawo przyznaje jej zdolność prawną wtedy można ją uznać za niewypłacalną również w sytuacji, gdy zobowiązania będą przekraczać wartość majątku nawet jeśli zobowiązania są nadal wykonywane. Stosowny wniosek, w którym prosi się o ogłoszenie upadłości należy złożyć do sądu. Jednak ustawodawca postanawia, że taki wniosek może być oddalony przez sąd w dwóch sytuacjach. Jeśli opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań nie będzie przekraczać trzech miesięcy lub też, gdy suma niewykonanych zobowiązań nie będzie przekraczać 10 % wartości bilansowej przedsiębiorstwa. Nie będzie to jednak odnosić się do przypadków, gdy niewykonanie zobowiązań ma charakter trwały lub też, gdy oddalenie wniosku będzie powodowało pokrzywdzenie wierzycieli. Gdzie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości? Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien być złożony do wydziału gospodarczego sądu rejonowego, który będzie wybierany ze względu na właściwość miejscową według siedziby dłużnika. Wniosek taki może być złożony zarówno przez samego dłużnika jak i też przez każdego z jego wierzycieli. Jaki jest koszt złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości firmy? Opłata związana ze złożeniem takiego wniosku to 1000 złotych i opiera się na przepisach ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości? Należy pamiętać o tym, że wniosek musi spełniać wymagania, które są stawiane dla wszystkich zwykłych pism procesowych do spraw cywilnych. Przede wszystkim trzeba więc oznaczyć w nim sąd, do którego kierowana jest sprawa, musi nastąpić oznaczenie rodzaju pisma, przygotowana musi być osnowa wniosku oraz umieszczony podpis osoby, która składa wniosek z oznaczeniem wszystkich załączników, które zostaną do niego dołączone.

Dodatkowe wymagania, które będą również istotne przy składaniu wniosku o upadłość są przedstawione między innymi w ustawie, która określa prawo upadłościowe. Według tych przepisów trzeba umieścić w takim wniosku konkretne informacje pozwalające na jego złożenie w sądzie. W pierwszej kolejności należy pamiętać, iż wniosek o ogłoszenie upadłości powinien spełniać wymogi stawiane wszystkim pismom procesowym w sprawach cywilnych, tzn. przede wszystkim zawierać: oznaczenie sądu, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku, podpis osoby składającej wniosek oraz wymienienie załączników. W ramach postepowania upadłościowego można także prosić o to, by oddłużyć firmę w całości lub też w części, gdy chodzi o przedsiębiorcę, który jest osobą fizyczną. Takie oddłużenie będzie polegać na tym, że zostaną umorzone niezaspokojone w postępowaniu upadłościowym zobowiązania upadłego. Aby to stało się możliwe muszą być spełnione trzy przesłanki wymienione w przepisach ustawy.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.