Członek zarządu spółki z o.o. i warunki upadłości konsumenckiej

Problemy finansowe i długi członków zarządu spółek z o.o. mogą mieć różną postać – odmienne są powody ich powstania i specyfika zobowiązań.

1.  Zadłużenie firmy jest niemożliwe do uregulowania, a bezskuteczna egzekucja skutkuje dochodzeniem spłaty długu od członków zarządu. Taka sytuacja grozi przedsiębiorcom, którzy nie złożyli wniosku o upadłość spółki z o.o. w terminie właściwym. Przygotowanie takich dokumentów i terminowe ich dostarczenie powoduje zwolnienie członka zarządu z odpowiedzialności za długi spółki. Niedopełnienie obowiązku jest jednocześnie przeszkodą przy orzekaniu upadłości konsumenckiej byłego przedsiębiorcy.

2. Członek zarządu poręczył za długi spółki z o. o. Może się tak zdarzyć szczególnie w przypadku kredytów bankowych, instytucje te bowiem często wymagają dodatkowego zabezpieczenia, jakim jest poręczenie członka zarządu spółki. Ma ono charakter egzekucyjny i osoba podpisująca poręczenie zostaje obciążona całością długu spółki.

3. Członkowie zarządu mogą być również obciążeni prywatnymi zobowiązaniami niezwiązanymi z działalnością spółki. Jednak to właśnie ona jest źródłem jego dochodów i w sytuacji prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej, dłużnik powinien przygotować dwa wnioski. Pierwszy z nich to wniosek o upadłość spółki z o. o., składany przez członka zarządu traktowanego jako organ tej spółki, natomiast drugi dotyczy upadłości własnej działalności gospodarczej i dłużnik występuje wówczas jako osoba fizyczna. Warunkiem uzyskania orzeczenia upadłości konsumenckiej będzie spełnienie wszystkich formalności i złożenie obu tych wniosków.

Należy jednocześnie odróżnić przyczyny upadłości spółki od przyczyn niewypłacalności członka jej zarządu. Obie te kwestie są ze sobą najczęściej bardzo ściśle powiązane, ale właściwe przygotowanie wniosku i jego uzasadnienie będzie miało wpływ na decyzję sądu. Podczas rozpoznania wniosku o upadłość konsumencką pod uwagę będzie brana wina w doprowadzeniu do niewypłacalności i sąd rozpatrzy ją na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze zbada staranność w prowadzeniu finansów spółki z o.o. oraz zajmie się przyczynami osobistej sytuacji finansowej dłużnika.

Motywacja wniosku o upadłość

Niezależnie od okoliczności zaistnienia długu warto, by członek zarządu spółki z o. o. powołał się również na klauzulę słuszności lub klauzulę humanitarną.

Względy słuszności będą szczególnie ważne, gdy dłużnik nie dopełni obowiązków i nie zgłosi wniosku o upadłość spółki w terminie właściwym. Zaliczą się do nich te okoliczności, które udowodnią sądowi, że pomimo braku stosownej dokumentacji, dłużnik zachowywał się uczciwie i szanował wierzycieli i ich roszczenia, nie chcąc uchylać się od spłaty.

Upadłość konsumencka wobec dawnych długów spółki

W przypadku niezłożenia przez dłużnika wniosku o upadłość spółki istnieje jeszcze jedna możliwość, aby bez przeszkód przeprowadzić postępowanie dotyczące upadłości konsumenckiej członka jej zarządu. Kluczowy jest termin 10 lat od powstania niewypłacalności spółki, która była równoznaczna z zaistnieniem podstaw do ogłoszenia upadłości. Po upływie takiego czasu dłużnik nie musi już powoływać się na względy humanitarne lub klauzulę słuszności, chociaż sąd będzie badał również powody niewypłacalności spółki i ewentualną winę dłużnika. W tym przypadku należy jednak pamiętać o zgromadzeniu dokumentacji firmy, jej utrata jest często przeszkodą do skorzystania z tego prawnego rozwiązania.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.