Warunki umorzenia zadłużenia w upadłości konsumenckiej

Możliwość oddłużenia to najczęstszy motyw składania wniosków o upadłość konsumencką. Jej orzeczenie przez sąd jest pierwszym krokiem do umorzenia części długów, nie jest to jednak opcja przewidziana dla wszystkich dłużników. Konieczne jest spełnienie przez osobę fizyczną szeregu dodatkowych kryteriów.

1. Polska jako kraj zamieszkania i pobytu.

2. Dłużnik jest konsumentem, a nie przedsiębiorcą. Prowadzenie działalności gospodarczej jest tu warunkiem kluczowym. Dłużnik starający się o umorzenie zobowiązań nie może być przedsiębiorcą indywidualnym ani na rok przed złożeniem wniosku prowadzić działalności gospodarczej. Dyskwalifikujący w tym przypadku jest wpis do rejestru przedsiębiorców CEIDG / KRS, a zawieszenie działalności w CEIDG nie jest faktem wystarczającym.

3. Niewypłacalność dłużnika rozumiana jako niezdolność do regulowania zaciągniętych zobowiązań finansowych.

4. Niewypłacalność niezawiniona przez dłużnika – jest to najważniejszy, ale również najbardziej sporny punkt. Dłużnik nie mógł doprowadzić do swojej niewypłacalności ani zwiększyć jej stopnia w wyniku działania umyślnego lub rażącej nieodpowiedzialności i zaniedbań. Przed sądem musi udowodnić, że jego sytuacja jest niezawiniona – w przypadku zarzutu celowego działania jest to łatwiejsze, ale znacznie więcej problemów przysparza ocena domniemanego niedbalstwa. Jest ono rozumiane jako niezachowanie minimalnych i podstawowych standardów w zakresie zarządzania finansami oraz kontroli wielkości i rodzaju zaciąganych zobowiązań. Dla sądu tego rodzaju podejrzenia są najczęstszą przyczyną oddalania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Podejrzenie, iż konsument decydował się na pożyczenie kwoty większej niż jego możliwości spłaty późniejszych zobowiązań, może być powodem zamknięcia sprawy.

5. Postawa i rzetelność dłużnika we wcześniejszych postępowaniach upadłościowych.

6. W przypadku byłych przedsiębiorców – złożenie wniosku o upadłości przedsiębiorcy w terminie. Niedopełnienie tego obowiązku lub przekroczenie 14-dniowego terminu ustawowego skutkuje oddaleniem przez sąd wniosku o upadłość konsumencką. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, przesłaną są tak zwane względy słuszności lub względy humanitarne, które uzasadniają przeprowadzenie postępowania upadłościowego pomimo niewypełnienia tego warunku.

7. Brak zarzutów co do moralności płatniczej – na 10 lat przez złożeniem wniosku o upadłość konsumencką dłużnik nie może być obciążony zarzutem dokonywania czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli.

8. W okresie 10 ostatnich lat dłużnik nie uzyskał już umorzenia wcześniejszych zobowiązań finansowych. Wcześniejsze umorzenie będzie skutkować oddaleniem kolejnego wniosku przez sąd – jednak ponownie względy słuszności, względy humanitarne oraz zachowanie należytej staranności mogą być okolicznościami wpływającymi na to postanowienie.

Spełnienie wymienionych kryteriów jest podstawą do starania się o orzeczenie upadłości konsumenckiej. Dłużnik powinien również pamiętać, że na decyzję sądu wpływa jego postawa w toku postępowania upadłościowego i podjęcie narzuconych obowiązków.

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.