Ogłoszenie upadłości - kto nie może tego zrobić?

Ogłoszenie upadłości jest czasem jedynym wyjściem z nieciekawej sytuacji. Oto bowiem dłużnik nie posiada już wystarczającej ilości pieniędzy, by móc na przykład spłacić kolejną ratę - a wierzyciele nalegają! O wszczęcie postępowania upadłościowego mogą wystąpić zarówno oni, jak i sam dłużnik, jak również - w zależności od tego, jakiego przedsiębiorstwa dotyczy cała sprawa - na przykład partnerzy finansowi lub też osoby reprezentujące firmę.

Co oznacza ogłoszenie upadłości? Jest to równoznaczne z tym, co potocznie określamy mianem "bankructwo". Wydaje się, że dłużnik posiada jeszcze majątek, który na pierwszy rzut oka może wydawać się nawet całkiem spory. Niestety, jest on osobą niewypłacalną. Oznacza to, że musi zacząć na przykład wyprzedawać jakąś część swego majątku, aby znaleźć fundusze na pokrycie kolejnych rat zaciągniętego kredytu lub też całości kwoty - jeśli taka była umowa - którą pożyczył wcześniej od wierzycieli. Jednocześnie podobne działania mogłyby się wiązać z koniecznością zamknięcia działalności, ponieważ dłużnik na przykład nie posiadałby pieniędzy na jej prowadzenie lub też musiał się pozbyć drogiego sprzętu, który również prowadzenie owej działalności uniemożliwia. Upadłość może zostać ogłoszona w dwojaki sposób: - jako upadłość likwidacyjna - jako upadłość z możliwością zawarcia układu W pierwszym przypadku upadłość oznacza wyprzedanie całego majątku dłużnika, zaś w drugim przypadku pomiędzy zainteresowanymi stronami zostaje zawarta stosowna umowa, która reguluje sposób i rodzaj kolejnych spłat. Jak wspomniano, czasem ogłoszenie upadłości to jedyny sposób na wybrnięcie z ciężkiej sytuacji materialnej.

Czy jednak każdy może ogłosić upadłość? Nie - w niektórych, szczególnych przypadkach jest to niemożliwe! Upadłości nie mogą ogłosić pewne wyżej postawione przedsiębiorstwa, instytucje i placówki. Jest to niemożliwe na przykład w przypadku uczelni, czy też jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest na przykład gmina. Ponadto jest to niemożliwe w przypadku Skarbu Państwa, publicznego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej (za wyłączeniem NZOZ), instytucji lub osoby prawnej, która została utworzona w drodze ustawy oraz - co ciekawe - osoby, która posiada i prowadzi własne gospodarstwo rolne. W niektórych przypadkach niemożność ogłoszenia upadłości jest raczej zrozumiała i oczywista - na przykład jeśli chodzi o Skarb Państwa. To bowiem normalne, że wszczęcie podobnego postępowania wiązałoby się z wyprzedaniem majątku państwa, a co za tym idzie jego upadkiem. Wiadomo zatem, że podobnej możliwości nie ma i nie będzie. Spłata istniejącego zadłużenia musi zatem zostać dokonana w jakiś inny sposób.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.