Zagrożenia związane z upadłością konsumencką

Dłużnicy poszukują sposobów na rozwiązanie swoich kłopotów finansowych. Jednym z nich jest złożenie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Rozwiązanie to daje przede wszystkim możliwość oddłużenia, dlatego jest tak pożądane przez osoby zalegające ze spłatą. Przed podjęciem decyzji o upadłości warto poznać również słabe strony i niebezpieczeństwa związane z tym krokiem.

Utrata majątku i części dochodów

Oddłużenie w ramach upadłości konsumenckiej nie oznacza umorzenia wszystkich zobowiązań. Dlatego orzeczenie sądu wiąże się z utratą posiadanych dóbr – najczęściej mieszkania lub domu, które mogą zostać sprzedane przez syndyka. Do masy upadłości przeznaczonej na zaspokojenie wierzycieli nie wchodzą te przedmioty, które są zwolnione spod egzekucji w ramach egzekucji komorniczej, trzeba się jednak liczyć z utratą pozostałych rzeczy. Paradoksalnie na upadłości konsumenckiej najwięcej zyskują osoby nieposiadające dużego majątku.

Dochody dłużnika zajęte wcześniej przez komornika również składają się na masę upadłościową, która ma zaspokoić wierzycieli. Dzieje się tak nawet pomimo umorzenia postępowania egzekucyjnego. Ustalenie przez sąd Planu Spłaty Wierzycieli skutkuje likwidacją tych obciążeń.

Majątek małżonków

Całość wspólnego majątku małżonków wchodzi do masy upadłościowej. Współmałżonek dłużnika ma jednak możliwość dochodzenia swojego udziału w majątku wspólnym w ramach postępowania upadłościowego. Należy również pamiętać, że wszelkie umowy małżeńskie zawarte przed złożeniem wniosku o upadłość mogą zostać podważone.

Jednocześnie umorzone w wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej zobowiązania dłużnika mogą nadal być wyegzekwowane od współdłużnika. Bardzo często jest to właśnie małżonek, wobec którego nie umorzono zobowiązań w upadłości konsumenckiej. 

Utrata wiarygodności

Z tą ewentualnością musi się liczyć każdy dłużnik, bowiem informacje o jego nieuregulowanych zobowiązaniach trafiają do Monitora Sadowego i Gospodarczego oraz BIK. Może to skutkować problemami z zaciąganiem kolejnych zobowiązań. Po orzeczeniu sądu w sprawie upadłości konsumenckiej fakt ten zostaje również odnotowany w internetowym Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości – opcja ta możliwa będzie od 2016 roku.

Transakcje dłużnika dokonywane w okresie do sześciu miesięcy przed ogłoszeniem upadłości mogą zostać poważone – dzieje się tak w przypadku, gdy wynikają z nich korzyści dla osób trzecich. Mogą być one zobowiązane do zwrotu wypłaconych przez dłużnika kwot.

Uzyskanie sądowego orzeczenia upadłości konsumenckiej to długi i złożony proces, do którego należy dobrze się przygotować i zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji. Zaniedbania mogą skutkować oddaleniem wniosku przez sąd, co jest źródłem kolejnych rozczarowań i kłopotów. 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.