Współodpowiedzialność małżonków za długi

Problemy finansowe jednego członka rodziny odbijają się na sytuacji pozostałych domowników. W większości przypadków niewypłacalność jest efektem działań i zaniedbań jednej osoby, jednak wspólnota majątkowa małżeńska powoduje, że druga osoba staje się współdłużnikiem, nawet jeśli sama nie posiada dochodu. Jej sytuacja z punktu widzenia prawa jest specyficzna – z jednej strony również znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, a mimo to oddłużenie dotyczy małżonka, wobec którego sąd orzekł upadłość i nie jest końcem kłopotów całej rodziny. Małżonek, który nie złożył wniosku o upadłość odpowiada wówczas za dług na dotychczasowych zasadach.

Przed podjęciem działań prawnych, zmierzających do ogłoszenia upadłości jednego lub dwojga małżonków, ważne jest ustalenie odpowiedzialności poszczególnych osób za powstanie zadłużenia, co wyznaczy sposób dalszego postępowania.  Zależność pomiędzy dłużnikami może być różna:

- małżonkowie jako współdłużnicy – każdy z nich odpowiada za zaciągnięte zobowiązania solidarnie z drugim małżonkiem

- wyrażenie zgody na zaciągnięcie długu przez współmałżonka

- poręczenie długu małżonka

- udzielenie zabezpieczenia rzeczowego (hipoteki). W przypadku gdy nieruchomości nie jest częścią majątku wspólnego, małżonek jest wyłącznie dłużnikiem rzeczowym odpowiadającym przedmiotem zabezpieczenia.

 

Dwa postępowania upadłościowe

Dla wielu korzystnym wyjściem z sytuacji wydaje się złożenie osobnych wniosków - przez każdego z małżonków. Należy jednak wcześniej znać zasady, jakie rządzą tą procedurą. Oba wnioski o upadłość konsumencką mogą zostać przez sąd połączone do wspólnego rozpoznania, ale nie jest to regułą. Możliwe, że są uzna, że nie istnieją wystarczające podstawy prawne, które uzasadniałyby taką sytuację i przychylają się do rozpatrywania niewypłacalności odrębnie dla każdego upadłego małżonka.

Pomimo iż wnioski upadłościowe dotyczą bliskich sobie osób, żyjących w jednym gospodarstwie domowym, często zdarza się, że są przygotowane w sposób odmienny i jest to fakt w pełni zrozumiały i akceptowany. Należy bowiem pamiętać o bardzo ważnej dla rozpoznania sądu przyczynie upadłości. Oddłużenie wymaga zaistnienia przyczyny nieumyślnej, jednak oprócz kluczowych czynników brane pod uwagę są również przyczyny równoległe. Mogą być one różne w zależności od postawy małżonków, dlatego przygotowując wniosek, należy wziąć te okoliczności pod uwagę.

 

Rozdzielność majątkowa małżonków-dłużników

Często aby uniknąć włączenia majątku wspólnego do masy upadłości, małżonkowie podejmują decyzję o zawarciu rozdzielności majątkowej. Działanie to często jest jednak spóźnione, należy pamiętać, że rozdzielność majątkowa zawarta na krótko przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką jest nieważna, a zgromadzone dobra nadal służbą zaspokojeniu wierzycieli.

Zakończone orzeczeniem sądu postępowanie i ogłoszenie upadłości konsumenckiej jednego z małżonków powoduje ustanowienie przymusowego ustroju rozdzielności majątkowej, a jednocześnie majątek wspólny wchodzi w skład masy upadłości. Próbą ratowania części tych funduszy jest wystąpienie drugiego małżonka w roli wierzyciela. W postępowaniu upadłościowym może on zgłosić roszczenia z tytułu udziału w majątku wspólnym.

 

Rozwód zadłużonych małżonków

Z bardziej skomplikowanym postępowaniem przed sądem mamy do czynienia w przypadku wcześniejszego rozwodu współdłużników. Ustalając masę upadłości jednego z małżonków sąd zaliczy do niej udział 50% w nieruchomości. Pozostała część stanie się przedmiotem odrębnego postępowania egzekucyjnego lub postępowania upadłościowego, jeśli drugi małżonek również złożył taki wniosek. Obie sprawy mogą toczyć się oddzielnie, ale rozwód nie uniemożliwia w tym przypadku połączenia ich do wspólnego rozpoznania.

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.