Postępowanie o zatwierdzenie układu

Jeśli chodzi o postępowania restrukturyzacyjne to zawsze pierwszym będzie postępowanie, w którym dokonuje się zatwierdzenie układu. Tryb takiego postępowania będzie maksymalnie uproszczony. Razem z wnioskiem o jego wszczęcie dłużnik będzie także zobowiązany do tego, by złożyć plan restrukturyzacji. Plan ten musi zawierać pewne istotne elementy. Musi się tam znajdować opis sytuacji, w jakiej jest przedsiębiorstwo, analiza przyczyn trudnej sytuacji oraz opis proponowanych rozwiązań, dzięki którym będzie można wyprowadzić przedsiębiorstwo z tej trudnej sytuacji i uda się osiągnąć odpowiednie efekty w ramach prowadzonej dla przedsiębiorstwa restrukturyzacji.

Najczęściej sporządzaniem takiego planu powinien zajmować się odpowiedni nadzorca całego układu. Takim nadzorcą może być osoba, która posiada odpowiednią licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Jest to obecnie odpowiednik licencji syndyka. Nadzorca może być samodzielnie wybierany przez dłużnika i może z nim współpracować na podstawie stosownej umowy. Koszt będzie ponosić dłużnik, który zdecydował się wybrać nadzorcę. W momencie, gdy jest już wszczęte postępowania dłużnik będzie musiał przygotować dla wierzycieli oraz dla sądu propozycję warunków całego układu oraz będzie musiał ustalić datę dnia układowego. Wierzytelności, które powstały już po dniu układowym nie będą już takim układem objęte. Propozycje układowe mogą oczywiście zawierać kilka różnych form układu i te poszczególne opcje mogą się nawet wykluczać. Najważniejsze by propozycje układu określały w jaki sposób ma dochodzić do zmiany zobowiązań dłużnika. Może taka restrukturyzacja obejmować następujące działania: - odroczenie spłaty - rozłożenie spłaty na raty - zmniejszenie wierzytelności - konwersja wierzytelności na akcję i udziały - zmiana, zamiana, uchylenie prawa zabezpieczającego wierzytelność. Bardzo ważnym zadaniem dla dłużnika będzie również zebranie odpowiednich oświadczeń od osób, które są wierzycielami, że zgadzają się one na zawarcie takiego układu. Oświadczenia takie powinno się zbierać w formie karty do głosowania i musza one być przygotowane według określonych wymogów. Układ będzie przyjęty, jeśli za wypowie się większość wierzycieli, którzy są uprawnienie do głosowania nad takim układem i mają dwie trzecie łącznej sumy wierzytelności. Jeśli głosowanie będzie się odbywać w grupach wierzycieli to układ będzie przyjęty, jeśli w poszczególnych grupach opowie się większość wierzycieli za i łącznie będą mieli również dwie trzecie sumy wierzytelności dla danej grupy. Gdy uda się już zebrać wszystkie głosy i wynik będzie pozytywny dla dłużnika można się zwrócić do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie takiego układu. Jest bardzo ważne to, że sąd nie będzie zatwierdzał takiego układu w sytuacji, gdy sporne wierzytelności, które uprawniają do głosowania nad układem będą przekraczać 15% sumy wierzytelności, które uprawniają do głosowania nad takim układem.

W takim przypadku trzeba przeprowadzić pełnowymiarowe postępowanie układowe. W toku postępowania nadzorca będzie sprawował także nadzór nad przebiegiem postępowania w ramach umowy, która będzie zawarta z takim dłużnikiem. W ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu zarząd mieniem będzie przeznaczony dla osób, które będą go sprawowały pod nadzorem sądowym lub też przez odpowiednie zarządcę. Oczywiście zarządca może być wyznaczony, gdy strona nie daje odpowiedniej rękojmi co do prawidłowego zarządzania majątkiem.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.