Upadłość likwidacyjna a upadłość mająca na celu zawarcie układu

Upadłość to fachowa nazwa tego, co potocznie zwiemy po prostu "bankructwem". W zależności od sytuacji, można wyróżnić dwie odmiany postępowania upadłościowego. Jakie i czym charakteryzuje się każda z nich? Bankructwo może się zdarzyć każdemu. Ktoś ma firmę i nagle straty przewyższają zyski. W pewnym momencie nie jest w stanie spłacić bądź to pożyczki, którą zaciągnął na założenie firmy, bądź też pokryć wydatków związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i współpracy ze swoimi partnerami biznesowymi. Pieniędzy nie ma i nie będzie – nie istnieje bowiem możliwość wyjścia z sytuacji. Żeby nie popaść w jeszcze większe kłopoty, trzeba ogłosić upadłość. Wówczas są dwa wyjścia:

1. Sprzedaż istniejącego majątku i pokrycie choćby części długów wobec wierzycieli, czyli innymi słowy upadłość likwidacyjna.

2. Kontynuowanie działalności danej firmy, przy jednoczesnym prowadzeniu sprawy upadłościowej, co nazywamy upadłością mającą na celu zawarcie układu.

Czym jest dokładnie upadłość likwidacyjna? Wcześniej zostało to wyjaśnione jedynie w krótkich słowach, jednak zawarto w nich sens całości. Ten typ upadłości ma na celu sprzedaż całego majątku danego przedsiębiorcy, ponieważ dzięki temu istnieje szansa na odzyskanie pożyczonych mu uprzednio przez wierzycieli pieniędzy. Gdy ogłasza się tego typu upadłość, powołany zostaje syndyk, który obejmuje istniejący majątek, zarządza nim i ochrania przed jego roztrwonieniem przez osoby trzecie. Zabezpiecza go również na przykład przed wywiezieniem różnych cennych rzeczy. Majątek musi być bowiem sprzedany, aby w ten sposób zostały pozyskane pieniądze dla niespłaconych wierzycieli. Syndyk ocenia cały majątek, sporządza spis wszystkich rzeczy i ich wycenę, a następnie dokonuje likwidacji masy upadłościowej. Likwidacji owej może ulec całość majątku, bądź też jego poszczególne części – ma wystarczyć na spłatę należności. Jeśli chodzi o drugi typ – upadłość mającą na celu zawarcie układu – w tym przypadku działalność danego przedsiębiorcy jest nadal prowadzona. Wierzyciele muszą zawrzeć z osobą ogłaszającą upadłość układ, w którym ustalają w jaki sposób pieniądze będą spłacane.

Wraz z dokumentem układowym, osoba ogłaszająca upadłość musi jednocześnie dostarczyć do sądu rachunek przepływów pieniężnych za okres ostatnich dwunastu miesięcy. Układ ma na celu zrestrukturyzować zobowiązania upadłego. Dokument ma wyjaśniać zarówno dlaczego podane rozwiązania będą najlepsze, jak i określić ile dzięki temu można zyskać. Restrukturyzacja taka może dokonać się na przykład dzięki zmniejszeniu długu, rozłożeniu go na możliwe do spłaty raty, odroczenie terminu spłaty zaciągniętych należności, czy też na przykład konwersję wierzytelności na udziały lub akcje. Propozycje układowe mogą być w tym przypadku zgłoszone zarówno przez syndyka, upadłego, jak też grono wierzycieli, domagających się spłaty. Czasem dzięki temu łatwiej jest bowiem odzyskać pieniądze – wszak firma dalej kontynuuje działalność, zatem zarabia i może spłacać raty. Być może będą one mniejsze, ale przynajmniej jest szansa, że zostaną spłacone w całości.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.