Etapy postępowania upadłościowego

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to najczęściej pierwszy krok do wyjścia z długów. Aby rozpocząć procedurę konieczne jest spełnienie określonych warunków, przygotowanie dokumentów i przejście kilkuetapowego postępowania przed sądem. Przejście tej drogi ma na celu oddłużenie, które pomoże rozwiązać wiele problemów osoby niewypłacalnej.

1. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

Pierwszy krok dłużnika to złożenie wniosku o ustalenie upadłości. Na tej podstawie sąd podejmuje pierwsze działania, mające na celu sprawdzenie, czy spełnione zostały podstawowe warunki ogłoszenia upadłości – przede wszystkim fakt niewypłacalności oraz niezawiniony charakter zobowiązań. Ten etap kończy się ogłoszeniem upadłości lub, w przypadku wątpliwości sądu, oddaleniem wniosku. 

2. Postępowanie upadłościowe właściwe

Wraz z ogłoszeniem upadłości dłużnika sąd powołuje syndyka oraz sędziego-komisarza. Przy ich udziale dochodzi do ustalenia składu i wartości Masy Upadłości. Pod tym pojęciem kryje się majątek dłużnika oraz jego stałe dochody. Kolejne kroki to również sporządzenie listy wierzytelności i spieniężenie majątku upadłego – zgromadzone w ten sposób pieniądze są dzielone pomiędzy wierzycieli. Na tym etapie wiele zależy od inicjatywy dłużnika, możliwe jest powiem zawarcie ugody z wierzycielami pod nadzorem sądu.

3. Plan Spłaty Wierzycieli

Po zakończeniu postępowania upadłościowego sąd z urzędu postanawia o sporządzeniu Planu Spłaty Wierzycieli. Dłużnik ma maksymalnie trzy lata na uregulowanie zobowiązań. W tym czasie powinien regularnie, ratalnie spłacać zobowiązania. Kwota, która musi zostać zwrócona jest ustalana przez sąd – określa on jaka część długu po wykonaniu planu, zostanie umorzona.

W wyjątkowych sytuacjach może w ogóle nie dojść do ustalenia Planu Spłaty Wierzycieli i sąd pomija ten etap. Czynnikiem decydującym jest tu sytuacja osobista upadłego – jeśli pewnym jest, że nie byłby on w stanie spłacać jakichkolwiek zobowiązań w ramach Planu, oddłużenie może nastąpić bez wypłaty świadczeń na rzecz wierzycieli.

4. Oddłużenie

To ostatni etap działań związanych z upadłością konsumencką. W zależności od sytuacji dłużnika możliwe są trzy warianty oddłużenia: 

- bezpośrednio po wykonaniu Planu Spłaty Wierzycieli, 

- w sytuacji, gdy sąd nie ustalił Planu Spłaty Wierzycieli oddłużenie następuje po wydaniu postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego. Możliwość ta jest przewidziana dla dłużników, którym sytuacja osobista nie pozwala na chociażby częściowe, ratalne uregulowanie należności,

- w przypadku, gdy dłużnik w trakcie wykonywania Planu utraci możliwość wnoszenia kolejnych rat na skutek okoliczności od niego niezależnych, Plan Spłaty Wierzycieli może zostać uchylony, a dług automatycznie umorzony.

Postanowienie sądu o umorzeniu długu jest wykonaniem warunków ustalonych podczas ustalaniu Planu Spłaty Wierzycielu, kwota umorzenia jest ustalana wcześniej i dłużnik ma świadomość tych warunków. 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.