O czym warto wiedzieć przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej

Postępowanie upadłościowe osoby fizycznej może przynieść jej wiele korzyści i pomóc wyjść z zadłużenia. Ogłoszenie upadłości następuje w wyniku orzeczenia sądu, uznającego dłużnika za osobę niewypłacalną. Podjęcie decyzji o złożeniu stosownego wniosku pociąga za sobą szereg konsekwencji, uruchamiając złożony proces, którego najważniejsze punkty to:

- likwidacja majątku dłużnika, polegająca na spieniężeniu go i podziale między wierzycieli,

- opracowaniu i wykonywaniu Planu Spłaty Wierzycieli – kwota pozostałego długu, ustalona przez sąd, jest rozłożona na raty zapewniające spłatę wierzycieli.

- oddłużenie – to największa korzyść dla osoby ogłaszającej upadłość bowiem wiąże się z  umorzeniem części zobowiązań, których dłużnik nie był w stanie spłacić.

Wniosek o orzeczenie upadłości

Rozpatrzenie wniosku i ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest zadaniem Sądu Rejonowego - Wydziału gospodarczego ds. upadłościowych i naprawczych. Dłużnik powinien złożyć stosowne dokumenty w sądzie właściwym według swojego miejsca zamieszkania. Należy zdawać sobie sprawę, że osoba fizyczna zmagająca się z długami i niewypłacalnością nie ma prawnego obowiązku złożenia wniosku o upadłość. Poddanie się procedurze sądowej jest jego indywidualną decyzją, podejmowaną z reguły we własnym interesie i umożliwiającą uzyskanie oddłużenia. Umorzenie długów na skutek upadłości konsumenckiej następuje jednak pod pewnymi warunkami. Najważniejszym czynnikiem jest niewypłacalność, czyli trwała niezdolność do regulowanie zaciągniętych zobowiązań pieniężnych. Samo zagrożenie niewypłacalnością nie jest jeszcze wystarczającym powodem do ogłoszenia przez sąd upadłości. Ważna jest również postawa dłużnika – nie może on ponosić winy swojej niewypłacalności bądź jej zwiększenia – umyślne działanie oraz rażąca nieodpowiedzialność mogą stać się powodem oddalenia wniosku o oddłużenie.

Rodzaj umarzanych długów

Przeprowadzenie postępowania upadłościowego skutkuje umorzeniem niemal każdego rodzaju długu. Wystarczy jeden wierzyciel, by sąd podjął taką decyzję. Nieistotna jest również wysokość zobowiązań oraz ich rodzaj – umorzeniu może podlegać dług o charakterze gospodarczym, konsumenckim oraz podatki czy składki na ubezpieczenie społeczne. Składający wniosek o upadłość powinni zdawać sobie jednak sprawę z kilku wyjątkowych przypadków, w których dług nie podlega umorzeniu, a są to na przykład: alimenty, renta będąca odszkodowaniem za szkodę na osobie, kary grzywny oraz inne należności orzeczone przez sąd karny, odszkodowanie będące skutkiem popełnionego przestępstwa lub wykroczenia. Bardzo ważna jest również uczciwość dłużnika -wierzytelności zatajone przez niego w upadłości konsumenckiej również nie zostaną umorzone.

Upadłość konsumencka to rozwiązanie przewidziane dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, a także byłych przedsiębiorców. W sytuacji niewypłacalności warto rozważyć ten krok, gdyż jego celem jest przede wszystkim uzyskanie oddłużenia, a także pokrycie części zobowiązań poprzez spieniężenie majątku dłużnika oraz dalsze ratalne regulowanie należności dzięki Planowi Spłaty Wierzycieli. Upadłość konsumencka daje również możliwość zawarcia ugody z wierzycielami pod nadzorem sądu. Wszystko to pozwala na uczciwe i korzystne rozwiązanie problemu zadłużenia.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.