Czy są dobre strony upadłości konsumenckiej?

Pojęcie upadłości konsumenckiej kojarzy się zdecydowanie negatywnie. W praktyce oznacza ono sytuację, w której osoba fizyczna nie jest w stanie spłacić zaciągniętych przez siebie zobowiązań. Pomimo upływających terminów spłat zadłużenia, nie posiada ona środków, by w całości lub częściowo uregulować dług. Niewypłacalność jest poważnym problemem, ale ogłoszenie upadłości konsumenckiej wbrew pozorom może być początkiem wychodzenia z finansowej zapaści.

Skutki upadłości konsumenckiej

Oficjalne stwierdzenie niewypłacalności konsumenta pociąga za sobą cały zestaw możliwości, które pozwolą mu rozpoczęcie drogi ku oddłużeniu. W tym celu może zostać uruchomiony szereg mechanizmów prawnych i finansowych:

Umorzenie

Jest to największa korzyść, jaką może uzyskać osoba fizyczna niebędąca w stanie spłacić swoich zobowiązań. Dzięki sądowemu orzeczeniu upadłości konsumenckiej część długów jest umarzana – dotyczy to wszelkiego typu zobowiązań, zarówno publicznych (takich jak składki czy podatki), jak również prywatnych i konsumenckich (kredytów). Procedura umorzenia rozpoczyna się ogłoszeniem upadłości przez sąd, następnie przeprowadzana jest likwidacji majątku i formułowany Plan Spłaty Wierzycieli.

Wyjątkową sytuacją jest przypadek umorzenia całości długów – formalnie istnieje taka możliwość, jest jednak zarezerwowana dla wyjątkowych okoliczności, jak na przykład ciężka choroba dłużnika.

Rozłożenie długu na raty

Osoba ogłaszająca upadłość konsumencką nie musi już obawiać się komornika i konieczności natychmiastowej spłaty zobowiązań. Na skutek decyzji sądu ma maksymalnie 3 lata na uregulowanie nieumorzonej części długu. Plan Spłaty Wierzycieli reguluje wysokość wnoszonych na rzecz wierzycieli kwot – jest on formułowany w oparciu o analizę sytuacji finansowej i osobistej dłużnika.

Wpływ na postępowanie egzekucyjne

Ogłoszenie upadłości ma w tym wypadku duży wpływ na toczące się przeciwko osobie fizycznej postępowanie egzekucyjne. Przede wszystkim z chwilą ogłoszenia upadłości zostaje ono zawieszone na czas trwania postępowania. W momencie uprawomocnienia się postanowienia sądu dotyczącego upadłości postępowanie egzekucyjne zostanie automatycznie umorzone. Dodatkowo koszty postępowań egzekucyjnych, po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, są włączane do masy upadłości, a więc również ulegają umorzeniu.

Zatrzymanie naliczania odsetek

Bardzo często istotną częścią długu są narastające w sposób ciągły odsetki. Ogłoszenie upadłości skutkuje więc zatrzymaniem procesu stałego powiększania się zobowiązań. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja naliczania odsetek wobec wierzycieli posiadających zabezpieczenie rzeczowe, mogą one jednak zostać zaspokojone w postępowaniu upadłościowym jedynie z przedmiotu zabezpieczenia.

Relacje z wierzycielami

Ogłoszenie upadłości wbrew pozorom znacznie poprawia sytuację dłużnika wobec wierzycieli. Znacząco rośnie prawdopodobieństwo zawarcia ugody – obie strony mają czas na tego rodzaju ustalenie od momentu ogłoszenia upadłości do czasu likwidacji majątku dłużnika. Nie istnieją regulacje dotyczące zakresu takiej ugody, więc wiele zależy od indywidualnych ustaleń i negocjacji.

Wykreślenie z rejestru dłużników

Wraz z umorzeniem zobowiązań dłużnika następuje jego wykreślenie z rejestru prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. Na wniosek osoby fizycznej ogłaszającej upadłość możliwe jest również usunięcie jego danych z rejestrów prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.