Postępowanie sanacyjne

Oprócz tego, że prowadzić można restrukturyzację można także podjąć działania sanacyjne, które mają doprowadzić do polepszenia stanu przedsiębiorstwa. Działania sanacyjne to czynności prawne i działania faktyczne, które mają sprawić, że dłużnik będzie miał zdolność wykonywania zobowiązań. W przypadku postępowania sanacyjnego zarząd będzie odbierał zarząd dłużnikowi i wyznaczy do tego specjalnego zarządcę sądowego. Jeżeli wymagana jest obecność dłużnika to sąd może odstąpić od takiej zasady i to dłużnik będzie zajmował się zarządem. W dniu, w którym nastąpi otwarcie postępowania sanacyjnego mienie, które służy do prowadzenia przedsiębiorstwa będzie już masą sanacyjną. Ustalaniem masy sanacyjnej zajmuje się zarządca, który dokonuje odpowiedniego spisu i wycenia wartości. Opis podejmowanych działań powinien być określony w planach restrukturyzacji, które przygotowuje zarządca.

Otwarcie takiego postępowania ma także znaczenie dla stosunków pracy i będzie wywoływał wiele skutków w tym zakresie. Może to prowadzić między innymi do tego, że zostaną rozwiązane umowy o pracę. W czasie trwania plan restrukturyzacji również może się zmieniać i to także ma dla danego przedsiębiorstwa istotne znaczenie. W postępowaniu sanacyjnym wprowadza się pewne nowe elementy, które do tej pory dotyczyły jedynie klasycznego postępowania upadłościowego. Można tutaj wspomnieć następujące kwestie.

1. Uprawnienie zarządcy do odstąpienia - gdy odpowiednią zgodę wyrazi sędzia komisarz to może dojść do odstąpienia przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego. Wyrażając zgodę sędzia komisarz musi się kierować celem postępowania sanacyjnego.

2. W przypadku czynności prawnych, które skutkują wyprowadzeniem przez dłużnika składników majątkowych z posiadanego majątku będzie można mówić o bezskuteczności w stosunku do masy sanacyjnej.

3. Podobnie w stosunku do masy sanacyjnej bezskuteczne będą również wszelkie zabezpieczenia, które nie mają odpowiedniego ustanowienia bezpośredniego w związku z tym, że to dłużnik świadczenia będzie je otrzymywał. Bezskuteczne będą również zabezpieczenia, które w dużej mierze przewyższają zabezpieczone świadczenie otrzymane przez dłużnika razem z roszczeniem o świadczenie uboczne.

4. Zasady te nie są jednak stosowane do poręczeń oraz gwarancji i podobnych czynności prawnych.

5. Z urzędu albo na wniosek strony zarządca może określoną część wynagrodzenia reprezentanta dłużnika zatrzymać w stosunku do tego pracownika wynagrodzenie, które w pewnej części będzie bowiem należeć do masy sanacyjnej.

6. Za bezskuteczne mogą być także uznane w całości albo w części te kwestie wynagrodzenia, które odnoszą się do reprezentanta dłużnika już po otwarciu postępowania sanacyjnego. Szczególnie, jeśli będzie to związane z tym, że zarządca objął zarząd i jest to związane z nieuzasadnionym nakładem pracy reprezentanta.

Określone działania mają sprawić, że będzie możliwe modelowanie stosunkami prawnymi, które łączą dłużnika i to w taki sposób, ze dzięki temu możliwe jest doprowadzenie do faktycznej restrukturyzacji takiego przedsiębiorstwa. W ten sposób chodzi o to, by zapobiegać zmniejszeniu masy sanacyjnej. Gdy do spadku powołany zostaje dłużnik to wszystkie dobra z masy spadkowej będą także wpadać do masy sanacyjnej. Zarządca nie będzie składał oświadczenia o przyjęciu spadku i będzie przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. Otwarcie takiego postępowania nie wyłączy możliwości wszczęcia również innych postępowań sądowych przez wierzycieli, którzy będą chcieli dochodzić swoich należności, które określone zostaną w spisie wierzytelności. Postępowanie sądowe i administracyjne, które ma dotyczyć masy sanacyjnej może być wszczęte jedynie przez zarządcę albo przeciwko niemu.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.