Majątek po ogłoszeniu upadłości

Ogłoszenie upadłości to jedna sprawa, ale warto wiedzieć co będzie się działo, gdy tego kroku już się dokona i jak będzie wyglądać dalsza sprawa związana z majątkiem danego przedsiębiorstwa. Warto się między innymi zainteresować tą kwestią co z majątkiem się stanie i jakie działania będzie można już po ogłoszeniu upadłości podejmować. Po tym jak zostanie ogłoszona upadłość nie będzie można już obciążać wszystkich składników masy upadłościowej takimi prawami jak: hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, zastaw skarbowy czy hipoteka morska.

Nie można podejmować działań, które miałyby służyć zabezpieczeniu jakieś wierzytelności, które powstałą przed ogłoszeniem upadłości. W momencie, gdy zostanie ogłoszona upadłość to cały majątek upadłego będzie już tworzył masę upadłościową, która ma służyć przede wszystkim do zaspokajania krok po kroku wszystkich wierzycieli upadłej jednostki. Dlatego w skład takiej masy wchodzi majątek upadłego, który posiada w dniu, w którym zostaje ogłoszona upadłość jak i też cały majątek, który będzie nabywał upadły w okresie trwania postępowania upadłościowego. Zadaniem syndyka albo sądowego nadzorcy w tym momencie będzie stworzenie profesjonalnego spisu wszystkich składników majątku, które będą należeć do masy upadłości. Dokonuje się tego na podstawie wypisów w księgach upadłego oraz dodatkowych dokumentów, które mają bezsporny charakter. Dodatkowo ustalenie takiej masy upadłości powinno być dokonane również przez sporządzenie stosownego spisu całego inwentarza. Razem ze spisem powinno się następnie dokonać profesjonalnego szacowania całego majątku, który może wchodzić ostatecznie w skład masy upadłości. W ten sposób będzie można określić jak wysoki będzie ten majątek. Gdy ogłoszona zostaje upadłość, która obejmuje także likwidację majątku upadłego to pojawia się kwestia związana z tym, że upadły będzie tracił możliwość zarządu nad tym mieniem, które będzie wchodziło w skład masy upadłości.

W tym momencie nie może on ani korzystać z takich składników ani nie może zajmować się ich rozporządzaniem. W sytuacji, która związana jest z tym, że w postępowaniu upadłościowym tworzy się również możliwość zawierania układu co do zarządzania mieniem, które wchodzi w skład masy upadłości cały nadzór będzie sprawowany przez odpowiedniego nadzorcę sądowego. Inaczej może się stać jedynie w sytuacji, w której to sąd zdecyduje się na wyznaczenie innego zarządcy, który będzie się tymi kwestiami zajmował. Zasadniczo sąd może ustanowić dla takiego majątku zarządcę, ale tylko w sytuacji, w której upadła jednostka nie będzie dawała odpowiedniej rękojmi, jeśli chodzi o należyte sprawowanie zarządu nad majątkiem, który będzie wchodził w skład masy upadłości.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.