Jak przygotować się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Sądowe orzeczenie upadłości konsumenckiej przez wielu dłużników jest bardzo pożądanie ze względu na możliwość umorzenia części zobowiązań. Jednak aby w ocenie sądu spełnić wymagania stawiane wnioskodawcom, najlepiej będzie stosować się do kilku wskazówek, które zwiększą naszą wiarygodność. Bardzo ważne jest kryterium niewypłacalności niezawinionej przez dłużnika, natomiast ukrywanie faktycznego zadłużenia i okoliczności jego powstania, na pewno nie zostanie dobrze przyjęte przez sąd. Podobnie zresztą jak unikanie zapłaty należności. Aby nie wzbudzać tego rodzaju podejrzeń, warto zwrócić uwagę na parę kwestii i wystrzegać się niektórych działań.

Zadłużenie

Poza szczególnymi przypadkami niedopuszczalne jest dalsze zwiększanie stopnia zadłużenia, i co za tym idzie, niewypłacalności. Może to w ocenie sądu stanowić działanie umyślne i utrudniać procedurę upadłościową. Dłużnik nie powinien zatem korzystać ze wsparcia finansowego za wyjątkiem pomocy udzielanej mu przez osoby najbliższe.

Wierzyciele

Nie powinni być oni informowani o stanie majątku czy dochodach dłużnika. Niewskazane jest również szukanie kontaktu w sytuacji, gdy wierzyciele nie wnoszą o uregulowanie zadłużenia.

Kwestie majątkowe

Dłużnicy, aby utrudnić rzetelną ocenę swojego majątku, podejmują niekiedy działania, takie jak sprzedaż lub ofiarowanie innej osobie części dobytku, czy różnego rodzaju umowy małżeńskie (ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku wspólnego, ale również samo wstąpienie w związek małżeński lub rozwód).

Na ocenę postawy dłużnika negatywnie wpływa także ignorowanie postępowań sądowych i egzekucji komorniczej oraz wszelkich przesyłek i pism, które kieruje do niego sąd. Kolejne negatywnie oceniane działanie to zrzeczenie się dochodu, na przykład poprzez rezygnację z pracy. Podobnie niewskazane jest zrzeczenie się innych korzyści majątkowych, takich jak spadek.

Pożądane działania dłużnika

Aby zwiększyć swoje szanse na oddłużenie i w ocenie sądu stać się wiarygodnym, warto zastosować się do kilku wskazówek i podejmować określone działania:

- skrupulatnie i rzetelnie udokumentować swoje zobowiązania na podstawie zebranych dokumentów,

- znaleźć wiarygodnych świadków mogących zeznawać w sprawie,

- nie unikać kontaktu z wierzycielami i sądem, gromadzić otrzymywane pisma i starać się o polubowne rozwiązanie konfliktów,

- uzyskać od banków informacje i zgromadzić dokumentację dotyczącą zaistnienia zadłużenia oraz jego wysokości na dany moment.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.