Oddłużenie byłego przedsiębiorcy – szanse i warunki

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to możliwość wyjścia z długów przewidziana dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jednak również w przypadku byłych przedsiębiorców droga ta nie jest wcale zamknięta, należy jedynie zdawać sobie sprawę z ograniczeń i warunków, które należy spełnić. Skutki takiej decyzji mogą być ogromne, najważniejszym i najbardziej pożądanym przez dłużników efektem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest możliwość oddłużenia, czyli umorzenia części zobowiązań.

Sytuacja byłego przedsiębiorcy

Prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne odbywa się na podstawie wpisu do wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Urząd Miasta i Gminy (CEiDG) bądź Krajowy Rejestr Sądowy. Zasada ta obowiązuje zarówno w przypadku działalność indywidualnej, jak również spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej prowadzonych przez przedsiębiorcę. Stosowane wobec tego rodzaju osób prawa o upadłości konsumenckiej możliwe jest w rok od momentu wykreślenia ich z rejestru przedsiębiorców. Daje to nieporównywalnie większe szanse na podniesienie się po kłopotach finansowych niż w przypadku zastosowania przepisów o upadłości przedsiębiorców. Mają one na celu przede wszystkim zagwarantowanie wierzycielom jak najwyższego wyrównania strat, w przypadku braku majątku zadłużonego przedsiębiorcy sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, czego efektem jest egzekucja komornicza wraz z wszystkimi jej konsekwencjami.

Dla przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej nieporównywalnie lepszym wyjściem jest możliwość umorzenia części długów dzięki uzyskaniu upadłości konsumenckiej. Podstawową różnicą między upadłością konsumencką a upadłością przedsiębiorcy jest istnienie w pierwszym przypadku możliwości oddłużenia. W przeciwieństwie do sytuacji upadającego przedsiębiorcy, finansowe oczekiwania wierzycieli zostają zrealizowane w ograniczonym stopniu.

Warunki oddłużenia byłego przedsiębiorcy na mocy przepisów o upadłości konsumenckiej

1. Wykreślnie z rejestru przedsiębiorców to najważniejsza kwestia, którą musi uregulować dłużnik. Przedsiębiorca składa odpowiedni wniosek o wykreślenie z rejestru po oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Najczęściej decyduje o tym brak majątku przedsiębiorcy, który pokryłby koszty postępowania upadłościowego i stanowił źródło spłaty wierzycieli.

2. Obowiązkowy okres jednego roku od momentu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców. Po tym czasie były przedsiębiorca może uzyskać konsumencką zdolność upadłościową.

3. Postawa byłego przedsiębiorcy - działania dłużnika w tym okresie są kluczowe dla dalszego rozwoju sprawy i decyzji sądu. Powinien on kontrolować wydatki, wykazać się uczciwością i rzetelnością, by nie zwiększać stopnia swojej niewypłacalności, co mogłoby utrudniać uzyskanie oddłużenia.

Niezłożenie wniosku o upadłość przedsiębiorcy w odpowiednim terminie

Przedsiębiorca, który nie zdecydował się w odpowiednim momencie złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości, może mieć kłopoty, chcąc uzyskać oddłużenie w ramach upadłości konsumenckiej. Musi on spełnić wszystkie warunki oddłużenia byłego przedsiębiorcy, ale wcześniejsze zaniedbania mogą być traktowane jako działanie na szkodę wierzycieli. Zgodnie z prawem sąd zobowiązany jest oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej złożony przez takiego byłego przedsiębiorcę. Istnieją jednak przesłanki dające możliwość innej decyzji sądu – ważne są przyczyny niezłożenia przez przedsiębiorcę wniosku o ogłoszenie upadłości, całokształt jego sytuacji, ocena dłużnika pod kątem zasad współżycia społecznego oraz względy humanitarne.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.