PISMA I FORMULARZE

 

Stan prawny na 2008 rok

 

WZORY PISM W POSTĘPOWANIU CYWILNYM
Pisma procesowe
Wzory pism w postępowaniu odwoławczym
Wzory pism w sprawach z zakresu prawa osobowego
Wzory pism w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
Wzory pism w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Wzory pism w sprawach z zakresu prawa rzeczowego
Wzory pism w sprawach z zakresu prawa spadkowego
Wzory pozwów i wniosków w sprawach różnych

WZORY PISM W POSTĘPOWANIU KARNYM
Wzory pism w sprawach karnych i sprawach o wykroczenia

WZORY PISM W SPRAWACH ADMINISTRACYJNYCH
Wzory pism w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym
Wzory pism w egzekucyjnym postępowaniu administracyjnym

WZORY PISM ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI LOKALNYMIWZORY PISM W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

Pisma procesowe
1. pełnomocnictwo,
2. wypowiedzenie pełnomocnictwa,
3. Wniosek dowodowy,
4. Odpowiedź na pozew/odpowiedź na pozew (OP),
5. Wniosek o przedłużenie terminu sądowego,
6. Wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej,
7. Wniosek o odroczenie rozprawy,
8. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku/postanowienia,
9. Wniosek o zwolnienie osoby fizycznej od kosztów sądowych,
10. Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania,
11. Wniosek o zawieszenie postępowania,
12. Wniosek o doręczenie odpisu wyroku/postanowienia sądu ze stwierdzeniem jego prawomocności,

do góry

Wzory pism w postępowaniu odwoławczym
13. Apelacja pozwanego oparta na naruszaniu prawa materialnego i sprzeczności istotnych ustaleń sądu,
14. Apelacja pozwanego oparta na nieważności postępowania,
15. Odpowiedź pozwanego na apelację powoda,
16. Zażalenie na postanowienie sądu,
17. Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu apelacji,
18. Sprzeciw od nakazu zapłaty,
19. Sprzeciw od wyroku zaocznego,
20. Zarzuty do nakazu zapłaty,
21. sprzeciw od nakazu zapłaty (SP),
22. Formularz DS,
23. Formularz WD,

do góry

Wzory pism w sprawach z zakresu prawa osobowego
24. Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite,
25. Wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe,
26. Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej,
27. Wniosek o ustanowienie opiekuna,
28. Wniosek o uznanie za zmarłą osoby zaginionej,

do góry

Wzory pism w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
29. Pozew o unieważnienie małżeństwa,
30. Pozew o rozwód,
31. Pozew o orzeczenie separacji,
32. Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty,
33. Pozew o alimenty,
34. Pozew o obniżenie lub podwyższenie alimentów,
35. Pozew o zniesienie obowiązku alimentacyjnego wskutek zmiany stosunków,
36. oświadczenie o uchyleniu się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego,
37. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa,
38. Pozew o ustalenie macierzyństwa,
39. Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa,
40. Wniosek o podział majątku wspólnego,
41. Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej z wnioskiem o ustanowienie kurateli,
42. Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej,
43. Wniosek o przysposobienie,
44. Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej,
45. Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny,
46. Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
47. Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
48. Wniosek o ustanowienie kuratora dla dziecka poczętego nienarodzonego,
49. Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej,
50. wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem,

do góry

Wzory pism w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
51. Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy,
52. Pozew o ustalenie nawiązania stosunku pracy na podstawie mowy o pracę na czas nieokreślony oraz o przywrócenie do pracy,
53. Pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
54. Pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
55. Pozew o przywrócenie do pracy za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
56. Pozew o odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy przez pracownika bez wypowiedzenia z uwagi na ciężkie naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków względem pracownika,
57. Pozew o zapłatę odprawy emerytalnej,
58. Pozew o sprostowanie świadectwa pracy,
59. Pozew o uchylenie kary porządkowej,
60. Pozew o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności materialnej pracownika,
61. Pozew o zapłatę wynagrodzenia z tytułu nadgodzin,
62. Odwołanie od decyzji zus,

do góry

Wzory pism w sprawach z zakresu prawa rzeczowego
63. Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu,
64. Pozew o ochronę naruszonego posiadania/pozew o wydanie lokalu mieszkalnego,
65. Pozew o wydanie nieruchomości,
66. Pozew o zaniechanie immisji,
67. Pozew o eksmisje z lokalu mieszkalnego,
68. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia,
69. Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej,

do góry

Wzory pism w sprawach z zakresu prawa spadkowego
70. Wniosek o zabezpieczenie spadku,
71. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza,
72. Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza,
73. Oświadczenie o przyjęciu spadku wprost,
74. Oświadczenie o odrzuceniu spadku,
75. Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu,
76. Wniosek o nakazanie złożenia testamentu,
77. Wniosek o wyjawienie przedmiotów spadku,
78. Wniosek o ustanowienie kuratora spadku,
79. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku,
80. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku obejmującego gospodarstwo rolne,
81. Pozew o zachowek,
82. Wniosek o dział spadku.

do góry

Wzory pozwów i wniosków w sprawach różnych
83. Pozew w postępowaniu upominawczym,
84. Pozew w postępowaniu nakazowym,
85. Pozew wzajemny,
86. Pozew wzajemny (PW),
87. Pozew o uznanie czynności za bezskuteczną (skarga pauliańska),
88. Zawiadomienia o wadach fizycznych towaru z wnioskiem o jego wymianę,
89. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży z uwagi na wady fizyczne towaru,
90. Skarga na czynności komornika,
91. Pismo do komornika zgłaszające spełnienie świadczenia wierzycielowi,
92. Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego,
93. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego,
94. Powództwo przeciwegzekucyjne,
95. wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,

do góry

WZORY PISM W POSTĘPOWANIU KARNYM

Wzory pism w sprawach karnych i sprawach o wykroczenia
96. Zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa/dochodzenia,
97. Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa/dochodzenia,
98. Prywatny akt oskarżenia,
99. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
100. Apelacja,
101. Sprzeciw od wyroku zaocznego,
102. Sprzeciw od wyroku nakazowego,
103. Pozew cywilny w postępowaniu karnym,
104. Wniosek o odroczenie wykonania kary,
105. Wniosek o udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności/pozbawienia wolności,
106. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
107. Wniosek o zatarcie skazania,

do góry

WZORY PISM W SPRAWACH ADMINISTRACYJNYCH

Wzory pism w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym
108. Pełnomocnictwo do postępowania administracyjnego,
109. Odwołanie pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym,
110. Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie,
111. Odwołanie od decyzji organu i instancji,
112. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu i instancji,
113. Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia,
114. Wniosek o wznowienie postępowania,
115. Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji,
116. Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej,
117. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję urzędu,
118. Wniosek repatrianta o zawarcie umowy o zwrot części kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

do góry

Wzory pism w egzekucyjnym postępowaniu administracyjnym
119. Wniosek o wyłączenie rzeczy spod egzekucji,
120. Zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
121. Skarga na czynności egzekucyjne,
122. Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego,

do góry

WZORY PISM ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI LOKALNYMI
123. Wniosek o zwrot kaucji mieszkaniowej,
123. Wniosek o zwrot kaucji mieszkaniowej - opis,
124. Wniosek o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej,
125. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - opis
125. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - SW A
125. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - SW B
125. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - WCH
126. Wniosek o przekazanie ryczałtu zarządcy lokalu wnioskodawcy - opis,
126. Wniosek o przekazanie ryczałtu zarządcy lokalu wnioskodawcy - WCH,
127. Wniosek o przydział lokalu socjalnego,
127. Wniosek o przydział lokalu socjalnego - opis,
128. Wniosek o przydział mieszkania do remontu,
128. Wniosek o przydział mieszkania do remontu - opis,
129. Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego - opis,
129. Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego - SW,
129. Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego - WCH,
130. Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego po osobie zmarłej - opis,
130. Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego po osobie zmarłej - WCH,
131. Wniosek o umorzenia zaległości z tytułu czynszu lokalu mieszkalnego - opis,
131. Wniosek o umorzenia zaległości z tytułu czynszu lokalu mieszkalnego - WCH,
132. Wniosek o zameldowanie na pobyt stały (SW),
132. Wniosek o zameldowanie na pobyt stały (SW).

do góry              
Biuro Porad Obywatelskich
prowadzone przez Stowarzyszenie Obrona Praw Człowieka i Obywatela "St.O.P.".
ul. Mickiewicza 29, 58-300 Wałbrzych
tel. 665 16 60, e-mail: wbpo@poczta.fm