Upadłość i bankructwo

Obu pojęć potocznie używa się dla opisania poważnych kłopotów finansowych, które skutkują niemożnością regulowania zobowiązań. Są one często traktowane jako tożsame – nie jest to błąd, ale warto zdawać sobie sprawę z ich specyfiki. „Upadłość” to określenie zaczerpnięte z języka prawnego. Takim pojęciem posłuży się prawnik, do którego się zwrócimy, a później sąd rozpatrujący nasz wniosek o upadłość konsumencką. Słowa „bankructwo” używamy najczęściej w prywatnych rozmowach, jest ono potocznym określeniem niewypłacalności.

Ze względu na ściśle określone w prawie regulacje dotyczące upadłości konsumenckiej oraz upadłości przedsiębiorstw, nazwać można tak jedynie podmiot, o stwierdzonej przez sąd w trakcie postępowania upadłościowego niewypłacalności. Samodzielnie nie można podjąć decyzji o upadłości, a jedynie złożyć wniosek w tej sprawie – decydująca jest jednak opinia sądu. Posługiwanie się pojęciem w innym kontekście będzie jego nadużyciem, które może wprowadzić w błąd osoby znające podstawowe zagadnienia prawne. Stan niewypłacalności i brak środków na spłatę długów, które nie były przedmiotem sądowych orzeczeń, bezpieczniej określić jako bankructwo.

Różne znaczenia i użycia pojęcia „upadłość”

Termin stosowany głownie w środowisku sądowym i prawniczym określa szereg postępowań zbiorowych, w których wierzyciele dążą do wyegzekwowania zobowiązań finansowych zaciągniętych przez dłużnika. Nie jest on już w stanie terminowo regulować zobowiązań i sąd stwierdza jego niewypłacalność.

Ustawa dotycząca prawa upadłościowego i naprawczego wymienia kilka rodzajów upadłości: upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika, upadłość z możliwością zawarcia układu, postępowanie naprawcze w razie zagrożenia niewypłacalnością, a także upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli upadłość konsumencką.

Warto zaznaczyć, że orzeczenie upadłości przez sąd nie musi równać się bankructwu, popularnie rozumianemu jako całkowita niezdolność do spłaty zobowiązań i niechęć do ich uregulowania. Celem przedsiębiorców często jest uregulowanie finansów firmy w taki sposób, by zaspokoić oczekiwania wierzycieli. Celem postępowania naprawczego najczęściej jest chęć powrotu na rynek oraz możliwość dalszego funkcjonowania i konkurowania z innymi przedsiębiorcami. Wyłącznie upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika jest równoznaczna z bankructwem. W pozostałych przypadkach przedsiębiorstwo po spłacie zadłużenia może bez przeszkód kontynuować działalności. W przypadku upadłości konsumenckiej również chodzi przede wszystkim o pomoc w wyjściu z zadłużenia.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.