PFRON -definicja, na co przeznacza środki.

W skład różnych organizacji i instytucji państwowych wchodzą wszelkiego rodzaju komórki, które zajmują się wąską grupą spraw i zagadnień. Przykładem jest PFRON. Skrót ten oznacza Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który jest funduszem celowym, a jego środki przeznaczone są na rehabilitację, wspomaganie oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Fundusz ten istnieje z powodzeniem od 1991 roku.

Środki, jakimi dysponuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczane są głównie na rekompensatę pracodawcom otwarcia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Opłacane są m.in. prace i materiały wykorzystane do przygotowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Fundusz refunduje koszty, jakie pracodawca ponosi na przygotowanie infrastruktury, która pomocna jest w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej.

Pieniądze, jakimi dysponuje fundusz, przeznaczane są także na pomoc pojedynczym osobom niepełnosprawnym m.in. w założeniu własnej działalności gospodarczej, likwidację barier architektonicznych, które utrudniają funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym oraz na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Fundusz pomaga nie tylko grupom osób niepełnosprawnych. Wiele pojedynczych osób otrzymało pomoc, której nie mogli uzyskać w żadnej innej instytucji. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomaga także w rehabilitacji oraz w zakupie sprzętu do nauki dzieciom dotkniętym różnymi typami niepełnosprawności. Nad całym funduszem czuwa minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Fundusz działa na z góry ustalonych zasadach oraz wg reguł określonych w jego statucie. Fundusz zasilany jest z obowiązkowych składek wpłacanych przez przedsiębiorstwa powyżej 25 pracowników. Jeżeli jednak w przedsiębiorstwie ponad 6% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne, to firma zwolniona jest ze składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ma to zachęcać pracodawców do aktywizowania i zatrudniania niepełnosprawnych w swoich firmach.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 659 678

E-mail: kontakt@obronapraw.pl

Jeżeli borykasz się z problemem upadłości konsumenckiej i nie wiesz jak postępować w tej sytuacji nasz poradnik niewątpliwie będzie dla Ciebie cenną pomocą.